§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] dostępny pod adresem www.horselinepro.pl prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
 2. Właścicielem Sklepu jest firma NIKOS Sp. z o.o. Sp.k. Wieliczka, Sygneczów 1 , NIP: 6020094728, adres email: sklep@horselinepro.pl
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu.
 4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem i dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.
 6. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia klienta z przestrzegania jego zapisów. 
 7. Złożenie zamówienia w sklepie HorseLinePRO oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
 8. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 9. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 10. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego oraz umożliwiają Klientom zapoznanie się z główną charakterystyką Towarów przez złożeniem Zamówienia.
 11. Sklep może w dowolnej chwili zmienić asortyment oferowanych Towarów.
 12. Dane kontaktowe Sklepu HorselinePRO:

Adres Sprzedawcy: Sygneczów 1, 32-020 Wieliczka
Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@horselinepro.pl
Numer telefonu Sprzedawcy: (+48) 607-526-952
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 09 1130 1150 0012 1298 8520 0001 
Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00-15:00 [pon-pt]

     13. Definicje:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego HorseLinePRO
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.horselinepro.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§2 Zasady korzystania ze sklepu internetowego HorseLinePRO

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień, niezbędne są:
  a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Klient ma możliwość Rejestracji w sklepie, rejestracja w Sklepie następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży.
 4. Po rejestracji w Sklepie internetowym, Klientowi nie wolno przekazywać hasła osobom trzecim. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Sklepie.
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

§3 Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zamówienia, czyli zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą, można składać w następujący sposób:
  a. poprzez zamówienie przez stronę internetową Sklepu,
  b. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
 2. Klient może dokonać zamówienia po wcześniejszej rejestracji i zalogowaniu do Sklepu danymi podanymi w procesie rejestracji lub bez konieczności rejestracji i logowania w sklepie.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.
 4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.  
 5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.
 6. Do zawarcia umowy Kupna Sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji. 
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędny adres poczty elektronicznej lub nieodebranie przesłanej e-mailem informacji o potwierdzeniu lub wysłaniu Zamówienia. W każdym przypadku złożenia Zamówienia przez Kupującego sprzedaż będzie uznana za definitywną.
 8. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym po wcześniejszym zarejestrowaniu i zalogowaniu się do sklepu lub bez rejestracji i logowania i zaakceptowaniu Regulaminu oraz po potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji. 
 9. Zamówienie złożone w sklepie jest ważne przez 5 dni. Jeśli w tym terminie zamówienie nie zostanie odebrane lub opłacone, niemożliwy będzie kontakt z Zamawiającym, Zamawiający otrzyma powiadomienie o ostatecznym terminie jego anulowania. 

§4 Płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące sposoby płatności udostępnione przez Sklep z tytułu Umowy Sprzedaży:
  a. płatność gotówką (tylko odliczone kwoty) przy opcji płatności za pobraniem
  b. płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy:
  NIKOS sp. z o.o. sp. k.
  Sygneczów 1
  32-020 Wieliczka
  09 1130 1150 0012 1298 8520 0001
  c. Szybka płatność online drogą elektroniczną - PayU
 2. Termin płatności - w przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§5 Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar, wysyłany jest  za pośrednictwem firm kurierskich (przesyłka kurierska za przedpłatą lub pobraniowa). 
 2. Dostawa dostępna jest:
  a. w cenie 14,90 zł dla zamówień o łącznej wartości produktów poniżej 149 zł [słownie: stu czterdziestu dziewięciu złotych] na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przesyłana za pośrednictwem firmy DHL lub DPD
  b. w cenie 12,90 zł dla zamówień o łącznej wartości produktów poniżej 149 zł [słownie: stu czterdziestu dziewięciu złotych] na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przesyłana za pośrednictwem firmy InPost Kurier
  c. w cenie 9,90 zł  dla zamówień o łącznej wartości produktów poniżej 149 zł [słownie: stu czterdziestu dziewięciu złotych] do punktów odbioru Paczkomatu
  d. darmowa dla zamówień o łącznej wartości produktów powyżej 149 zł [słownie: stu czterdziestu dziewięciu złotych] na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  e. dodatkowa opłata za przesyłkę płatną przy odbiorze to 5 zł [słownie: pięć złotych]
  f. na terytorium Unii Europejskiej po wcześniejszym ustaleniu kosztów dostawy.
 3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi od 1 do 3 dni roboczych; Sklep nie ponosi odpowiedzialności za paczki dostarczone po terminie z winy przewoźnika.
 4. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji (wpłynięcia środków na konto Sklepu). 
 5. Wysyłka następuje po wcześniejszej zapłacie za Zamówienie złożone w sklepie; termin gotowości zamówienia do wysyłki to 3 dni robocze.
 6. W przypadku braku produktu lub jednego z zamówionych produktów. czas oczekiwania na realizację zamówienia może ulec wydłużeniu, po wcześniejszym kontakcie Sklepu z Klientem.
 7. W przypadku wysyłki przedpłaconej, gdy wysłany towar nie zostanie dostarczony do Klienta z winy Klienta (błędne dane, nieodebranie przesyłki od kuriera), ponosi on koszty ponownej wysyłki produktu.
 8. W przypadku wysyłki pobraniowej, gdy wysłany towar nie zostanie dostarczony do Klienta z winy Klienta (błędne dane, nieodebranie przesyłki od kuriera), ponosi on koszty ponownej wysyłki produktu oraz koszów manipulacyjnych poniesionych przy pierwszej wysyłce, która nie została odebrana.
 9. W przypadku gdy wysłany towar nie zostanie dostarczony do Klienta z winy Sklepu, Klient nie ponosi kosztów ponownej wysyłki zamówionych produktów.

§6 Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. 
 2. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  2.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  2.2 Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.
 4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.
 5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

  a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;
  b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;
  e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  f. dostarczania prasy;
  g. usług w zakresie gier hazardowych.

§8 Ochrona prywatności

Wszelkie informacje dotyczące ochrony i polityki prywatności Klientów znajdują się na podstronie "Polityka prywatności".

§9 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep nie ma obowiązku informować Klienta o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
 5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

§12 Opinie 

 1. Użytkownik zamieszczając opinię w witrynie www.horselinepro.pl, pod opiniowanym produktem w zakładce "Opinie", akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych punktów.
 2. Przed opublikowaniem opinii, musi zostać ona zatwierdzona przed moderatora. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do decydowania o odrzuceniu nadesłanych Opinii bez konieczności argumentacji.
 3. Użytkownik oświadcza, że Opinia jest autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy Użytkownika.
 4. Opinia powinna:
  a. być napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny
  b. być subiektywną opinią każdego użytkownika, właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za ich treść
  c. zawierać imię i nazwisko osoby publikującej
 5. Opinia zostanie odrzucona w sytuacji gdy:
  a. jej treść rażąco działa na niekorzyść właściciela sklepu
  b. jest wiadomością SPAM
  c. nie dotyczy opisywanego produkty
  d. narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawiera treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje.
  e. zawiera treści reklamowe, komercyjne
  f. zawiera odnośniki do innych stron internetowych
  g. naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe
 6. W momencie dodania opinii, osoba zamieszczająca ją udziela właścicielowi sklepu (NIKOS Sp. z o.o. Sp.k. Wieliczka, Sygneczów 1 , NIP: 6020094728, adres email: sklep@horselinepro.pl) nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie opinii.
 7. Właściciel sklepu ma prawo do wykorzystywania opinii w internecie (posty, reklamy, strony internetowe, mailing, działania handlowe i promocyjne oraz inne), trwałych materiałach reklamowych (katalogi, reklamy, ulotki, banery inne). Opinia może być podpisana imieniem lub imieniem i nazwiskiem osoby, która ją zamieściła.
 8. W sklepie https://horselinepro.pl/ publikowane są opinie zamieszczane przez użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi.
 9. Opinie są weryfikowane pod kątem prawidłowości zamieszczenia przy zastosowaniu automatycznych mechanizmów weryfikacji, dostarczanych przez autora odpowiedniego modułu oprogramowania, a także okresową weryfikację administratora sklepu.
 10. Zamieszczający opinię odpowiada prawnie za zamieszczoną opinię. 
 11. Administrator sklepu może kontaktować się z zamieszczającym opinię w celu weryfikacji prawidłowości i zgodności z prawem zamieszczenia opinii.
 12. Wystawienie opinii w sklepie nie jest obligatoryjne i nie ma wpływu na stosunek prawny między sprzedawca a kupującym.
 13. W sklepie publikowane są wszystkie opinie wystawione zgodnie z prawem, a ocena wyświetlana przy produkcie stanowi średnią ocen wystawionych przez wszystkich użytkowników produktu, którzy wystawili prawidłowo opinię, od czasu uruchomienia modułu publikacji opinii na temat produktu.